Јавен оглас за вработување на неопределено време

  

Врз основа на чл.22 од Законот за работни односи -Пречистен текст ((„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/2019 и 267/2020), член 77-в став 1 од Законот за култура (Сл. весник на РМ 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), чл.20-г, став 1  од Законот за вработените во јавниот сектор  и Согласноста од Министерство за финансии на РМ под бр.18-8582/2 од 25.12.2020. ,  вд Директорот на НУ Драмски театар Скопје на ден 30.12.2020 г. донесе

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

1.НУ Драмски театар Скопје има потреба од вработување на едно (1) лице на неопределено време на  работното место Друг раководител- Шифра КУЛ 03 04 Г01 003 , со полно работо време од 40 часа неделно, од 08,00-16,00 и согласно месечниот план за проби и претстави.Месечна нето плата без минат труд изнесува 37.045,00 денари.

2. Кандидатот треба да ги исполнува следните општи услови:

- да е полнолетен,

- да има општа зравствена способност за работното место и

- со правосила судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

3. Кандидатот треба да ги исполнува следните посебни услови: Високо образование -  драмски уметности или средно уметничко  и најмалку 5 години работно искуство во струката.

4. Пријавата за вработување треба да содржи:

-податоци за кандидатот (име и презиме, матичен број на граѓанинот, датум и место на раѓање, адреса и место на живеeње, електронска адреса на кандидатот, контакт телефон).

-кратко мотивациско писмо;

- кратка биографија;

- изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно;

- изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно.

Кандидатите кон пријавата треба да приложат:

-Уверение за државјанство- Копија;

-Диплома за завршено образование Оригинал или Копија заверена на нотар;

-Потврда дека не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност(не постаро од 6 месеци) Оригинал;

-Лекарско уверение за општата здравствена состојба на кандидатот (не постаро од 6 месеци) Оригинал.

-Останати документи кои се наведени во точка 4 од овој Оглас- во оригинал.

Јавниот оглас трае 15 дена, сметајки од денот на неговото објавување во дневниот печат.

Постапката за селекција при вработувањето се врши преку административна селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите доставени на јавниот оглас.

Кандидатите кои успешно ја поминалеа дминистративната селекција одат на интервју. Интервјуото го  спроведува Комисија за постапка за вработување .

Пријавите со сите потребни документи, кандидатите треба да ги достават до Архивата на НУ Драмски театар Скопје, на адреса: ул.„Шекспирова“ бр. 15, 1000 Скопје.

Ненавремените и некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои продолжуваат на интервјуто ќе бидат контактирани за местото и датумот на неговото одржување.

 

В.д Директор на НУ Драмски театар Скопје

Катарина Коцевска Хаџи Василева


Јануари
П В С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Рута Група Триглав


Ruta Grupa Triglav

Огласи

 • ДИРЕКТОР

  5. Катарина Коцевска Хаџи Василева

  Катарина Коцевска Хаџи Василева

  (11 април 1959, Скопје)

  Дипломира актерска игра на Факултетот за драмски уметности во Скопје (1982). Работи во Драмски театар Скопје од 1983 година. Покрај актерскиот ангажман во матичната куќа, настапува на театарските сцени низ Р.Македонија, и оставрува улоги и во телевизиски и филмски проекти. Коцевска е автор на неколку драмски текстови и потпишува неколку театарски режии. 

  Селективна театарографија:Емил (Еригон, 1982); Мира (Хај-фај, 1983);  Олга Бизјак (Карамазови, 1984);  Котис (Крал Иби, 1984); Салома (Салома, 1985); Луси (Авантурите на Понг и Луси, 1985); Маре (Тетовирани души, 1985); Марион (Смртта на Дантон, 1987); Сели (Закопано дете, 1987); Марија Малон (Р, 1987); Ели (Стапица, 1987);  Покојната Милица (Собирен центар, 1989); Прва ќерка ( Медеја, 1989); Весела (Ало, будење, 1990); Верче (Чија си, 1991); Галаба Рубен (Не сега драга, најдобро е попладне, 1991); Сопругата (Како да ја убиеш сопругата ....и зошто, 1993); Праксагора (Жените од народното собрание, 1994);  Дијана (Питачка опера, 1996); Жена  (Три високи жени, 1996); Тимофеја Гордеевич Бугрова (Платонов, 1999); Карола Мартин (Мефисто, 2000);  Мајката на Леха (Падот на невиноста, 2002); Џилијен (Брачна игра, 2003); Босилка Ракаџиева (Хамлет од Долно Гаштани, 2005); Вера (Нашиот непрежален, 2006); Сопругата (Како да ја убиеш сопругата и зошто, 2008); Гертруда (Хамлет, 2010); Шабан бег (Солунски патрдии, 2013) 

  Селективна филмографија: Викенд на мртовци (1988); Пред дождот (1994); Самоуништување (1996); Вета (2001).

  Награди; Награда на Сојузот на социјалистичка младина на Македонија за улогата во „Хај-Фај“(1983);  Награда за најдобро актерскио остварување за улогата на Олга Бизјак во претставата „Карамазови” на МТФ „Војдан Чернодрински” Прилеп (1984);Награда за најдобра млада актерка во Југославија на фестивалот на Југословенски театар - Сараево, за улогата на Олга Бизјак Митиќ во претставата „Карамазови“ (1985); Награда за извонредна актерска двојка во дуодрамата „Брачна игра” од Едвард Олби, на IV Сеукраински фестивал „Тернопилски вечери” (Тернопил, Украина, 2003); Награда од публиката за најдобро актерско остварување на вечерта за улогата на Илиен во претставата „Брачна игра”  на XXII „Нушичеви денови” ( Смедерево, Р.Србија, 2005) и други.

  Следни изведби
  4.02.2023 од 20:00 часот
  8.02.2023 од 20:00 часот
  9.02.2023 од 20:00 часот
  10.02.2023 од 20:00 часот
  11.02.2023 од 20:00 часот
  15.02.2023 од 20:00 часот
  15.02.2023 од 20:00 часот
  16.02.2023 од 20:00 часот
  17.02.2023 од 20:00 часот
  18.02.2023 од 20:00 часот
 • Одлука за избор на друг раководител - 25.2.2022
  Следни изведби
  4.02.2023 од 20:00 часот
  8.02.2023 од 20:00 часот
  9.02.2023 од 20:00 часот
  10.02.2023 од 20:00 часот
  11.02.2023 од 20:00 часот
  15.02.2023 од 20:00 часот
  15.02.2023 од 20:00 часот
  16.02.2023 од 20:00 часот
  17.02.2023 од 20:00 часот
  18.02.2023 од 20:00 часот
 • Јавен оглас

  Во прилог Јавниот оглас и Пријавата за вработување.

  Следни изведби
  4.02.2023 од 20:00 часот
  8.02.2023 од 20:00 часот
  9.02.2023 од 20:00 часот
  10.02.2023 од 20:00 часот
  11.02.2023 од 20:00 часот
  15.02.2023 од 20:00 часот
  15.02.2023 од 20:00 часот
  16.02.2023 од 20:00 часот
  17.02.2023 од 20:00 часот
  18.02.2023 од 20:00 часот
 • Евиденција за лица овластени за вршење обработка на лични податоци на НУ ДТС

  Евиденција за лица овластени за вршење обработка на лични податоци на НУ ДТС

  Следни изведби
  4.02.2023 од 20:00 часот
  8.02.2023 од 20:00 часот
  9.02.2023 од 20:00 часот
  10.02.2023 од 20:00 часот
  11.02.2023 од 20:00 часот
  15.02.2023 од 20:00 часот
  15.02.2023 од 20:00 часот
  16.02.2023 од 20:00 часот
  17.02.2023 од 20:00 часот
  18.02.2023 од 20:00 часот
 • Правилник за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, начинот на спроведување на аудицијата, како и начинот на бодување

  Правилник за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, начинот на спроведување на аудицијата, како и начинот на бодување

  Следни изведби
  4.02.2023 од 20:00 часот
  8.02.2023 од 20:00 часот
  9.02.2023 од 20:00 часот
  10.02.2023 од 20:00 часот
  11.02.2023 од 20:00 часот
  15.02.2023 од 20:00 часот
  15.02.2023 од 20:00 часот
  16.02.2023 од 20:00 часот
  17.02.2023 од 20:00 часот
  18.02.2023 од 20:00 часот